About Handa's Hen

Handa can't find her hen, Mondi. When she goes with Ayeko in search of the hen, she finds two butterflies, three mice, four lizards.

Kachifo Limited

253 Herbert Macaulay Way,

Alagomeji, Yaba-Lagos

0807 736 4217

info@kachifo.com

Copyright © 2021 Kachifo Limited